اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی
اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلیReviewed by پشتیبان شماره 8 on Feb 28Rating: 5.0

اسکوتر شاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

ﮐﯿﻔﯿﺖ مجموعه ویژگی ﻫﺎ و اوﺻﺎف ﯾـﮏ ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﺑﺮاي ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ.

در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ در ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ مهم ﺗـﺮﯾﻦ و ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ معیار ﮐﯿﻔﯿﺖ کالا ، ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ، ﮐﯿﻔﯿﺖ شیء به ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ؛ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎﻻي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ .

در اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوز ﺻﺮف ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺪون ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﻨﮕـﺎه در ﺟـﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي در ﮔﺮو ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزار و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد در ﮔـﺮو ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

اسکوترشاپ  همۀ کالاهایش ( اسکوتر برقی ) را تضمین و با گارانتی اصلی و معتبر ارائه می دهد. اسکوترشاپ برای تامین کالاهای موجود در وبسایت، تنها با شرکت‌های معتبر و واردکنندگان رسمی و قانونی همکاری می‌کند و  مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که کالای دارای هولوگرام و برچسب معتبر که هیچگونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و از مجاری قانونی وارد کشور شده است، را خریداری می‌کنند.

لازم به ذکر است که کشور سازنده بر اصالت کالا تاثیرگذار نیست و کیفیت کالا را برند معتبر آن تعیین می‏‌کند. برای نمونه در حال حاضر بسیاری از کالاهای موجود در بازار ساخت چین هستند و تنها به دلیل خط تولید ارزان‏‌تر است که در این کشور تولید شده‌اند.

 

اسکوترشاپ؛ فقط گارانتی اصلی

 

تمامی محصولات ارائه شده در وبسایت اسکوترشاپ دارای گارانتی اصل می باندو  کلیه کالاهای ( اسکوتر هوشمند برقی ) مشمول گارانتی پس از تحویل به خریدار و عدم استفاده از مهلت ۳۰ روز ضمانت بازگشت، در صورتی که با هرگونه ایراد و اشکال مواجه شوند، بررسی مساله به عهده شرکت می باشد

 

بنابراین کلیه کالاهایی که در اسکوترشاپ عرضه می‌شوند اصلی هستند و به هیچ عنوان کالای نامرغوب در سایت اسکوترشاپ به فروش نمی‌رسد. و اسکوترشاپ اصل بودن همه محصولات موجود در وب سایت را تضمین می‌کند.