مشخصات کلی اسکوتر

 اسکوتر برقی دارای دوچرخ و ساخته شده از قطعاتی که به وسیله یک سطح صاف یا به اصطلاح پلتفرم ... بیشتر بخوانید