اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی
اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی
اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلیReviewed by پشتیبان شماره 8 on Feb 28Rating: 5.0

اسکوتر شاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

ﮐﯿﻔﯿﺖ مجموعه ویژگی ﻫﺎ و اوﺻﺎف ﯾـﮏ ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﺑﺮاي ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ.

در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ در ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ مهم ﺗـﺮﯾﻦ و ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ معیار ﮐﯿﻔﯿﺖ کالا ، ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ، ﮐﯿﻔﯿﺖ شیء به ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ؛ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎﻻي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ .

در اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوز ﺻﺮف ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺪون ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﻨﮕـﺎه در ﺟـﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي در ﮔﺮو ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزار و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد در ﮔـﺮو ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اسکوترشاپ تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

اسکوترشاپ  همۀ کالاهایش را تضمین و با گارانتی اصلی و معتبر ارائه می دهد. اسکوترشاپ برای تامین کالاهای موجود در وبسایت، تنها با شرکت‌های معتبر و واردکنندگان رسمی و قانونی همکاری می‌کند و  مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که کالای دارای هولوگرام و برچسب معتبر که هیچگونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و از مجاری قانونی وارد کشور شده است، را خریداری می‌کنند.

لازم به ذکر است که کشور سازنده بر اصالت کالا تاثیرگذار نیست و کیفیت کالا را برند معتبر آن تعیین می‏‌کند. برای نمونه در حال حاضر بسیاری از کالاهای موجود در بازار ساخت چین هستند و تنها به دلیل خط تولید ارزان‏‌تر است که در این کشور تولید شده‌اند.

 

اسکوترشاپ؛ فقط گارانتی اصلی

 

تمامی محصولات ارائه شده در وبسایت اسکوترشاپ دارای گارانتی اصل می باندو  کلیه کالاهای مشمول گارانتی پس از تحویل به خریدار و عدم استفاده از مهلت ۳۰ روز ضمانت بازگشت، در صورتی که با هرگونه ایراد و اشکال مواجه شوند، بررسی مساله به عهده شرکت می باشد

 

بنابراین کلیه کالاهایی که در اسکوترشاپ عرضه می‌شوند اصلی هستند و به هیچ عنوان کالای نامرغوب در سایت اسکوترشاپ به فروش نمی‌رسد. و اسکوترشاپ اصل بودن همه محصولات موجود در وب سایت را تضمین می‌کند.